Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư

Quý công ty doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư cần có các hồ sơ thủ tục theo nội dung dưới đây : – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng […]

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi muốn Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư cần làm các thủ tục và yêu cầu dưới đây : – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết […]

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi bạn cần điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư  cần làm các hồ sơ với nội dung thủ tục dưới đây : – Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận […]

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là nội dung cơ bản về hồ sơ thủ tục cần làm khi doanh nghiệp cần Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư : – Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu […]

Thay đổi tên Dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi tên Dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư  cần thực hiện những nội dung dưới đây : – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết định bằng văn […]

Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện những nội dung dưới đây: – Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết định bằng văn bản và […]

Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư , doanh nghiệp của bạn cần làm các thủ tục sau : – Văn bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết định bằng văn […]

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là nội dung việc cần thực hiện khi doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư : – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. – Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. – Quyết định bằng văn […]

Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp

Dưới đây là Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập chi nhánh

Dưới đây là  : BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ   (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) (Quyết định số1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện […]