Công ty tư vấn pháp luật về đất đai

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì luôn gắn liền với người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ nên dẫn tới nhiều tranh chấp xảy ra. Nhận thấy được điều đó, Công ty Minh […]