Doanh nghiệp tư nhân theo luật doanh nghiệp mới

1. Doanh nghiệp tư nhân(DNTN): *Theo điều 183 Luật doanh nghiệp 2014: – Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. – DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán […]